Thursday, 5 May 2016

Sammat Caste in Sindh. According to 1911--Census of India.

Abra, Areeja, Areesar, Awaan

Baabi samma, Bajaar, Bapaar, Bareja, Bahdha, Bhatra ,

Chachar, Chughda, Chohwaar, Channa, Channer, Chanessar, Chang samma, Charran, Chajjarr, Chajjra, Chalgeri, Chaggha, Chakkar ,

Dahar, Dahri, Dahraj, Deepar, Dars, Dasti, Dawach, Deira, Detha, Dharayja, Dharpaal, Dhooki, Dhakkar, Dhodha, Dhudhi, Drakhaar ,

Ghachal, Gaha, Gaheja, Ghota, Ghotarra, Ghamra, Ghairra, Gopang samma,

Hattar, Hadwaar, Hala, Halepota, Hangorja, Hothi, HothiPota ,

Jadan, Jeesar, Jakra, Jhanjhi, Jholarr, Jhandir, Jokhia, Joyaa, Jureja,

Kalwar, Katta, Katpar, Kehaar, Kharal, Khaldi ,

Lakha, Lakharr, Langha, Lanchar, Larrak, Ludda ,

Machi, Mehr, Mahesar, Mahoota, Mularra, Mangar, Murkhiyaari ,

Massan(R), MemonSamma, Moreja, Moondar, Mangur, Mangrara ,

Nehri, Naich, Nareja, Noomria, Noonaari ,

Odharra, Oghahi, Othwal, Odha ,

Palidai, Palli, Paleja, Panhwar, Parhyaar, Phull, PhullLakha, PhullPota, Pasya,

Radhar, Rahecha, Rahuja, Rajar, Rajpar, Rathore, Rid, Ruk, Rukkar ,

Sabhaya, Sadhaya, Sehta, Sehar, Sanpal, Sadasundela, Sangi, Sapeer ,

Sarang, Shaghra, Siyal, Sodhar, SolangiSamma, Suhaagh, Soomra, Summa,

Supriya, Sahar ,

Thaheem, Thalhiya, Thooriya, Teonra ,

Ujjar, Ulya, Umraari Sindhi, Unnar ,

Waggar, Wagha, Wika, Wehnas, Wasaar, Waryaam, Weesar ,

Zangee.