Wednesday, 1 June 2016

Punjabi Ty Sindhi Day Vich Farq - Punjabi Aein Sindhi J Vich Farq.

Punjabi ty Sindhi vich farq ki aa?
Punjabi aein Sindhi mein farq cha aa?

Sindh v Punjab waangar Indus Valley
(Sindh ba Punjab waangar Indus Valley)

Civilization da e hissa a.
(Civilization jo e hisso aa).

Ays kar k
(In karay)

Sindhi zabaan v Punjabi zabaan wargi e a.
(Sindhi zabaan ba Punjabi zabaan wangar e aa)

A ty Urdu day Gunga Jumna Culture
(Hy ta Urdu j Gunga Jumna Culture)

Pakistan day Indus Valley Culture ty
(Pakistan j Indus Valley Culture ty)

Qabza kar layaa, nai ty
(Qabzo karay warto, na ta)

Punjabi ty Sindhi ek e ho gaay hoonay c,
(Punjabi aein Sindhi hik e thi wayaa hujun ha)

J kitay Pakistan di Qooman diyaan zabanaa
(J kadhan Pakistan g Qooman jiyoon zabanao)

Pakistan diyaan educational ty official
(Pakistan jiyoon educational aein official)

Zabanaa hondiyaan.
(Zabanao hujun ha).

Hun v
(Haan ba)

Punjabiyan ty Sindhiyan nu chai da a k
(Punjabiyun aein Sindhiyun khy khapay ta)

Ek dojay naal Urdu day bajaay
(Hik bay saan Urdu j bajaay)

Apni apni Maa Booli vich e gul karn
(Panhji panhji Maa Booli mein e gaalh kun).

Kyon k Punjabiyan, Sindhi nu ty
(Cho ta Punjabiyun, Sindhi khy aein)

Sindhiyan, Punjabi nu samajh e lyni a.
(Sindhiyun, Punjabi khy samjhay e wathno aa).

Sindhi Zabban ty Punjabi Zabban day vich farq e kinna aa?
(Sindhi Zabban aein Punjabi Zabban j vich farq e kytro aa?